دسته: مقاله ترجمه شده

ترجمه مقاله شناسایی و طبقه بندی خطاهای هادی باز در خط انتقال موازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

Detection and Classification of One Conductor Open Faults in Parallel Transmission Line using Artificial Neural Network Abstract – This paper presents an artificial neural network based protection scheme for detection and classification of one conductor open faults in parallel transmission line. A 220 kV double circuit transmission line of 100 km length has been simulated […]