<p style="text-align: justify;">وب سایت <span style="color: #800080;"><strong>همیار پروژه</strong></span> حاصل تلاش یک تیم متخصص و با سابقه در زمینه علوم داده و تجزیه و تحلیل آن است که سعی می کند تحلیل ها را با نهایت کیفیت به مشتریان  ارائه نماید. ارائه  آموزش ها و خدمات تخصصی تحلیل آماری بیانگر شعار گروه مبنی بر "پژوهش به همراه آموزش" می باشد.</p>