روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری

با گسترش معلومات انسان ابزار های نوینی برای جمع آوری، توصیف، تحلیل، انتقال و ارائه اطلاعات توسط دانش پژوهان تولید شده است. و به عبارتی روش های تحقیق نیز در حال تکامل و توسعه بوده است. بنابراین ضروری است محققان، استادان و دانشجویان از روش های تحقیق و انجام تحلیل های آماری  آگاهی یابند. پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند. همان طور که می دانید هر مسئله شیوه مطالعه و تحقیق خود را می خواهد.

بخش عمده ای از فعالیت علمی دانشجویان در دوره تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد و دکتری، به انجام تحقیقات علمی و ارائه آن ها به صورت گزارش، سمینار، پایان نامه و مقاله مربوط می شود. در این مطلب به طور خلاصه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ و روﺷﻬﺎی آﻣﺎری ﻣﯽ ﭘﺮدازیم.و با روشهای  انجام تجزیه و تحلیل آماری آشنا می شوید. از آنجا که بیشتر پژوهش هایی که در حال حاضر در دانشگاه ها انجام می شود جنبه کمی دارند بنابراین یادگیری روش های آماری بویژه آمار استنباطی توصیه می شود. بدیهی است برای این کار لازم است تا دانشجویان و علاقمندان به یادگیری، نحوه استفاده از نرم افزارهای آماری و بویژه انجام تحلیل آماری Spss اقدام کنند .برای یادگیری کار با این نرم افزار لطفا مقاله آموزش تحلیل آماری با Spss را مطالعه فرمایید.در آخر این نوشتار به معرفی آزمون های آماری، آزمونهای پارامتریک و آزمونهای ناپارامتریک خواهیم پرداخت.

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ:

داد‌ه های‌جمع‌آوری‌شده ‌اعداد ‌و ‌ارقامی ‌بدون ‌معنی‌ می باشند ‌که‌ از ‌آمار‌ برای ‌معنی‌دار‌ آنها بمنظور ‌تحقق ‌اهداف ‌پژوهشها‌ و‌ تحقیقات ‌کمک‌ گرفته ‌می‌شود. ‌تجزیه‌ و ‌تحلیل ‌اطلاعات بعنوان ‌بخشی ‌از ‌فرآیند‌ روش‌ تحقیق‌ علمی ‌یکی ‌از ‌پایه های ‌اصلی ‌هر مطالعه و پژوهش به شمار می رود که‌ بوسیله ‌آن ‌کلیه ‌فعالیتهای ‌تحقیقی ‌تا ‌رسیدن ‌به ‌یک ‌نتیجه،‌کنترل‌ و‌ هدایت‌‌ می شوند‌‌. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺮدازش داده ﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاید ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری را درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ) ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن و ﺗﻨﻈﯿﻢ داده ﻫﺎ

ب)ﮐﺪﮔﺬاری داده ﻫﺎ

ج)ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داده ﻫﺎ

ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن و ﺗﻨﻈﯿﻢ داده ﻫﺎ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد تا به کیفیت و صحت در داده ها دست یابیم:

 1. داده ها به دقت جمع آوری و ثبت شود
 2. داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺠﺪداً ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.( داده های گردآوری شده را بازبینی کنیم.)
 3. ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺻﻼح نماییم.
 4. ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ و ﻓﺮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎن در ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
 5. اگر تعدادی از پرسش ها بدون پاسخ مانده است باید تکمیل شود
 6. اگر پاسخ سئوال ها با یکدیگر همخوانی ندارند میبایست علت روشن شده و پرسشنامه اصلاح گردد.
 7. پس از در دست داشتن داده های صحیح و با کیفیت بهره گیری از آمار و اقدام به تجزیه و تحلیل امکان پذیر خواهد بود.

ﮐﺪﮔﺬاری داده ها

 • ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﮐﺪﮔﺬاری و ﺑﻪ ﺻﻮرت داده ﻫﺎی ﻋﺪدی در ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
 • ﺑﺮای ﮐﺪﮔﺬاری ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺛﺒﺎت آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد. روﺷﻬﺎی آﻣﺎری ﭼﻨﺪی، ﻣﺎﻧﻨﺪ روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد )ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺛﺒﺎت( ﮐﺪﮔﺬاری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داده ها

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ داده ﻫﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﺻﯽ وارد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. داده های جمع آوری شده می تواند به صورت دستی یا رایانه ای تجزیه و تحلیل شوند. امروزه تقربیا در همه موارد این امر با استفاده از رایانه و نرم افزارهای مختلف تجزیه و تحلیل آماری انجام می شود.

تجزیه و تحلیل داده ها

دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.

معرفی روش های آماری

علم آمار با پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز، زمینه اخذ تصمیم را فراهم می آورد. امروزه ب ندرت می توان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیق ها و پژوهش های علمی کرد.آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود.

آمار توصیفی چیست؟

بعد از این که داده ﻫﺎ ﮔﺮدآوری و ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ.روش‌هایی را که به وسیله آنها می‌توان اطلاعات جمع‌ آوری شده را تنظیم کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی می‌نامیم. در یک کلام آمار توصیفی عبارت از مجموعه روشهایی است که پردازش داده‌ها را فراهم می‌سازد. آمار توصیفی نمی تواند امکان ارائه نتیجه گیری فراتر از داده های مورد پردازش را در اختیار ما قرار دهد یا نتیجه گیری های مشخصی را نسبت به فرضیه های طراحی شده در مطالعه ارائه نماید. در حقیقت آمار توصیفی تنها روشی ساده برای تشریح داده های موجود است.

هدف آمار توصیفی:

در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار توصیفی یا descriptive محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.

روشهای آمار توصیفی:

آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد.با استفاده از:

 • شاخص های تمایل مرکزی
 • شاخص های پراکندگی
 • شاخص های چولگی
 • شاخص های کشیدگی(Kurtosis)

شاخص های تمایل مرکزی

 • میانگین: متوسط حسابی از یک مجموعه داده ها می باشد.
 • نما: مقداری است که بیشترین تکرار را در مجموعه داده ها دارد
 • میانه : عددی است که در وسط داده ها قرار دارد.
 • چارکها: چارک و صدک ها مهم هستند، اما به طور کلی صدک ها در مورد مجموعه های بزرگ به کار می روند.

شاخص های پراکندگی

شاخصهای پراکندگی برخلاف شاخصهای مرکزی هستند. آنها میزان پراکندگی یا تغییراتی را که در بین داده‌های یک توزیع (نتایج تحقیق) وجود دارد، نشان می‌دهند.

خواص شاخص های پراکندگی

-شاخصهای پراکندگی مخصوص داده های کمی می باشد .

– در شاخصهای پراکندگی همیشه عددی مثبت محاسبه می شود .

-حداقل شاخصهای پراکندگی صفر می باشد و آن هنگامی است که همه داده ها برابر می باشند.

برخی از مهمترین شاخص های پراکندگی عبارتند از:

 • دامنه تغییرات
 • واریانس
 • انحراف معیار
 • ضریب تغییر یا تعیین

شاخص های چولگی

شاخصی است که از نظر گرافیکی تقارن و یا عدم تقارن در مجموعه دیتا ها را نمایش می دهد و تقارن همیشه نسبت به میانگین است.

شاخص های کشیدگی(Kurtosis)

این شاخص مانند واریانس و انحراف معیار راجع به جمع شدن شکل یا پهن بودن شکل است.

آمار استنباطی چیست؟

در بیشتر فعالیت های آماری جمع آوری، تنظیم و ارائه ی یافته ها و یا تعیین آماره ها کفایت نمی کند ، بلکه لازم است بر اساس این اطلاعات جمع آوری و تنظیم شده ، تجزیه و تحلیل و استنباط هایی برای تبیین و تصمیم گیری صورت گیرد .این بخش از آمار که به تحلیل ، تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از تنظیم و محاسبه ی مقدماتی اماری تکیه دارد ، آمار استنباطی خوانده می شود .با استفاده از روش های امار استنباطی می توان مشخصات جامعه ی اماری را از روی نمونه ها استنباط کرد.

ویژگی آمار تحلیلی یا استنباطیAnalytic Statistics

 • آمار تحلیلی به معنای تعمیم نتایج نمونه به جامعه است.
 • در آمار تحلیلی مفهوم ضریب اطمینان حائز اهمیت است.
 • ضریب اطمینان رایج در تحقیقات علوم پزشکی ۹۵% است.
 • بطور استثناء در موارد کم اهمیت تر از ضریب اطمینان ۹۰% و در مواردی که اهمیت زیادی دارد از ضریب اطمینان ۹۹% استفاده می شود.

آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها:

بعد ‌از‌ توصیف ‌متغیرها ‌و‌پاسخ‌های ‌بدست‌ آمده‌ از‌ جامعه‌ آماری ‌در ‌این ‌بخش ‌به ‌بررسی‌ فرضیه‌ های ‌مطرح‌ شده‌ و ‌آزمون‌ آماری‌ مورد‌ استفاده‌ در پژوهش‌ پرداخته شده ‌است‌ به ‌بیان ‌دیگر‌ ‌به‌ تحلیل یافته ‌های ‌بدست ‌آمده ‌پرداخته ‌می‌شود تا ‌از ‌نظر ‌آماری ‌نیز ‌بتوان ‌صحت ‌و سقم‌ فرضیات‌ را‌ مورد ‌بررسی ‌قرار ‌داد. برای اینکه آزمون آماری مناسب، مورد استفاده در پژوهش را به درستی انتخاب کنید لطفا مقالات انتخاب صحیح آزمون های آماری را مطالعه فرمایید.

آزمون‌های آمار استنباطی به دو گروه تقسیم می‌شوند.

 1. پارامتری: به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌پردازند که حداقل شاخص آماری آنها میانگین (Mean) و واریانس (Variance) است.
 2. آزمون‌های ناپارامتری : به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس اسمی ‌و رتبه‌ای می‌پردازند که شاخص آماری آنها میانه (Median) و نما (Mode) است.

آزمونهای پارامتریک

 • آزمون t تک نمونه
 • آزمون t وابسته
 • آزمون t دو نمونه مستقل
 • آزمون t ولچ
 • آزمون t هتلینگ
 • تحلیل واریانس (ANOVA)
 • تحلیل واریانس چندعاملی (MANOVA)
 •  تحلیل کوواریانس چندعاملی (MANCOVA)

آزمونهای ناپارامتریک

 • آزمون علامت تک نمونه
 • آزمون علامت زوجی
 • ویلکاکسون
 • من-ویتنی
 • کروسکال-والیس
 • فریدمن
 • کولموگروف-اسمیرنف
 • آزمون تقارن توزیع
 • آزمون میانه
 • مک نمار
 • آزمون Q کوکران
 • ضریب همبستگی اسپیرمن

تحلیل‌های انجام گرفته در  موسسه همیار پروژه دارای ویژگی‌های زیر می باشد:

 • انجام تمام تحلیل های موجود
 • توضیح و تفسیر کامل برون دادها
 • ارائه مشاوره در حین تحلیل
 • استفاده از نرم افزارهای متنوع
 • بررسی نهایی تحلیل آماری
 • انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها
 • انجام سفارشات تجزیه و تحلیل آماری داده های آماری بدست آمده از پرسشنامه
 • اطلاعات حاصل از آزمایشات و تحقیقات علمی و آنالیز آماری آنها
 • اجرای انواع آزمونها و روشهای آماری (اعم از آزمونهای پارامتری و ناپارامتریک)
 • و…

شما می توانید جهت ثبت سفارش و یا مشاوره در زمینه انجام کارهای آماری پایان نامه و تحلیل داده های آماری ،نگارش و ویرایش و تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه و تحلیل آماری با هر یک از نرم افزار های آماری

Spss، Lisrel، Amos، Eviews، R، Smart Pls، Minitab، Sas، Expert Choice، Statistica ، Ststa ،Microfit