خانه / تست

تست

انواعزمان تحویلقیمت(هر صفحه)توضیحات
تایپ فارسیبیش از یک هفته ۱۰۰۰تومان۱۸ سطر با فونت بی لوتوس -۱۶سطر با فونت بی نازنین،سایز۱۴
تایپ فارسیازدو تا۴روز۱۳۰۰تومان۱۸ سطر با فونت بی لوتوس-۱۶سطر با فونت بی نازنین،سایز۱۴
تایپ فارسیکمتر از۲ روز۲۳۰۰تومان۱۸ سطر با فونت بی لوتوس-۱۶سطر با فونت بی نازنین،سایز۱۴