دسته: آموزش بیان مساله

مراحل بیان مساله در پایان نامه

مراحل بیان مساله در پایان نامه از آن حیث مهم است که بیان مسئله بخشی از پروپزال است که قبل از هرچیز پژوهشگر را قانع میکند که چرا باید چنین تحقیقی انجام دهد و در واقع فلسفه وجودی موضوع تحقیق را تشریح میکند. همچنین در تبیین اهداف و روش پژوهش نقش مهمی ایفا میکند. پژوهشگر […]

آموزش بیان مساله

تعریف بیان مساله بیان مساله، ظریف‌ ترین، حساس‌ترین و مشکل‌ترین بخش از فرآیند پژوهش و اولین بخش محتوایی پروپوزال است و تاثیر تعیین کننده ای در ارزشیابی پروپوزال دارد و کیفیت بیان مساله، نشان دهنده میزان آشنایی محقق با موضوع تحقیق است. بنابراین آموزش بیان مساله یکی از مهم ترین اقداماتی است که پژوهشگر باید […]