آموزش SPSS

 SPSS نرمافزاری است که جهت تحلیل آماری در تحقیقات دانشگاهی و پژوهش‌های سازمانی استفاده می‌گردد. SPSS مخفف (Statistical package for social science) به معنای «بسته‌آماری برای علوم اجتماعی» است، که در عین راحتی و سادگی، یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تحلیل آماری داده‌های اجتماعی و رفتاری می‌باشد. یادگیری آسان، سادگی استفاده و قدرت بالا در انجام محاسبات پیچیده، SPSS را به یکی از رایج‌ترین بسته‌های نرم‌افزاری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل آماری مبدل نموده است.

نرم‌افزار SPSS در علوم اجتماعی و رشته‌های مرتبط با آن نظیر آمار، جغرافیا، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، پزشکی، فنی و … نیز مورد استفاده گسترده محققین است. اگر هدف شما از کارگاه آموزشی، انجام یک کار آماری مثل مقاله، پایان‌نامه و پروژههای آماری است، این نوع از خدمات ما را انتخاب نمایید.

اساتید این بخش، از بین اساتید با سابقه در برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی، بهترین کیفیت را به شما ارائه خواهند نموددر پایان دوره فایلی اختصاصی و بینظیر در اختیار شما قرار میگیرد که پس از مرور آن میتوانید به یک تحلیلگر آماری حرفهای تبدیل شوید و تمام نکات و فنونی که در هیچ کتاب یا جزوهای پیدا نخواهید کرد را به راحتی فرا خواهید گرفت.

سرفصل های دوره آموزشی

بخش اول (مقدماتی)

۱- تعریف متغیرها در کاربرگ variable view

۲- آمار توصیفی(جداول، نمودارها، معیارهای عددی)

۳- انواع فرضیه، نحوه رد یا پذیرش آن

۴- انواع متغیرها و مدل مفهومی

۵- آزمون‌های کرونباخ(پایائی)

۶- آزمون نرمالیته (کولموگروف–اسمیرنف)

۷- آزمون‌های میانگین (تک نمونه‌ای، جفت نمونه‌ای و دو گروه مستقل)

بخش دوم (پیشرفته)

۱- آزمون آنالیز واریانس و کوواریانس (Anova, Manova, Ancova, Mancova)

۲- رگرسیون خطی ساده و خطی چندمتغیره

۳- همبستگی(پیرسون، اسپیرمن، کندال، جزئی)

۴- آزمون بارتلت و ضریب کفایت نمونه‌گیری (KMO)

۵- تحلیل عاملی اکتشافی

۶- تحلیل کلاستر

 

هزینه دوره : ۱۵۰۰۰۰ تومان

مدت زمان دوره : ۱۰ جلسه

نوع دوره : حضوری