مراحل بیان مساله در پایان نامه

مراحل بیان مساله در پایان نامه از آن حیث مهم است که بیان مسئله بخشی از پروپزال است که قبل از هرچیز پژوهشگر را قانع میکند که چرا باید چنین تحقیقی انجام دهد و در واقع فلسفه وجودی موضوع تحقیق را تشریح میکند. همچنین در تبیین اهداف و روش پژوهش نقش مهمی ایفا میکند. پژوهشگر در بیان مسئله هدف خویش را بیان می کند یعنی قصد مطرح کردن چه چیزی را دارد.

باید در نظر داشت که بیان مسئله شامل دو بخش اصلی می باشد:

۱. تشریح مسئله

۲. بیان وضع مطلوب.

تشریح مراحل بیان مساله

در تشریح مسئله، پژوهشگر مسئله مورد بحث را به طور خلاصه توضیح می دهد و سپس عنوان می کند که با حل این مسئله میخواهد به چه وضعیتی برسد. وضع مطلوب هدفی است که پژوهشگر قصد دارد پس از حل مسئله به آن برسد. مراحل بیان مساله با توجه به پژوهش های پیشین دارای مراحل مشخص زیر است:

  1. تعریف مسئله: محقق باید شواهدی ارائه کند تا نشان دهد مشکلی در جامعه وجود دارد.
  2. اهمیت مسئله (فراوانی و شدت آن): محقق باید ابعاد مختلف مشکل را به صورت مستند نشان دهد.
  3. راه حل های موجود یا اقدامات اتخاذ شده: باید مشخص شود که پژوهش های پیشین چه راه حل های مشابهی را ارائه نموده اند.
  4. عوارض ناشی از تداوم مسئله: دورنمای آینده مسئله پیش بینی می شود، به عبارت دیگر باید در این قسمت مشخص نمود که اگر این مسئله مورد شناسایی و بررسی قرار نگیرد وضعیت آن در آینده چگونه خواهد بود.
  5. تحلیل مسئله: ذکرعواملی که باعث به وجود آمدن این مسئله شده اند و شناسایی منشا پیدایش مسئله ضروری می باشد.
  6. لزوم اجرای پژوهش و فواید ناشی از آن: باید فواید اجرای طرح و مشکلی که در آینده حل خواهد شد به تفصیل شرح داده شود.

توجه داشته باشد که بیان مسئله نباید از ۲ تا ۳ صفحه (هزار کلمه) تجاوز کند. یک بیان مسئله خوب باید مسئله اصلی پژوهش را با ذکر مسائل جزئی تجزیه و تحلیل کند، واژه هایی که در تعریف مسئله به کار رفته اند را تعریف کند، فرضیات پژوهش را به صورت روشن و آشکار بیان کند، وسایل و روش های تحقیق را تعریف کند، اهمیت موضوع تحقیق در زندگی روزمره را عنوان کند و در نهایت به تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق اشاره کند.

مراحل بیان مساله | بیان مساله | نگارش بیان مساله | مشاوره پایان نامه | همیار پروژه