مراحل تصویب پروپوزال تا دفاع از پایان نامه دانشجویان دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد

نگارش پایان نامه

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا جهت دفاع از پایان نامه خود مراحلی را جهت تصویب پروپوزال تا دفاع از پایان نامه می گذرانند که شامل موارد زیر می باشد:

مراحل تصویب پروپوزال

۱- اطلاع از ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید مورد نظر جهت همکاری در پایان‌نامه (رجوع به مدیر گروه)

۲- انتخاب موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما

۳- دریافت و تایپ پروپوزال (دانلود فرم پروپوزال ) و ثبت پروپوزال در سایت  ایرانداک

۴- تأیید پروپوزال و فرم الف توسط اساتید راهنما و مشاور و مدیرگروه

۵- تحویل پروپوزال به همراه فرم الف به مدیر گروه جهت طرح در شورای تخصصی گروه

۶- تحویل پروپوزال و فرم الف تأیید شده به حوزه معاونت پژوهشی جهت طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

۷- مراجعه به سایت دانشگاه، جهت اطلاع از تصویب یا رد موضوع پروپوزال

– در صورت تصویب موضوع پایان نامه دریافت ابلاغ تصویب پروپوزال برای اساتید راهنما و مشاور و دریافت کد پایان نامه

– در صورت عدم تصویب موضوع پایان نامه تحویل پروپوزال و رفع اشکالات مطرح شده

مراحل نگارش پایان نامه

۸- شروع تحقیق و کار بر روی موضوع تصویبی به مدت حداقل شش ماه از تاریخ صدور کد پایان‌نامه

۹- ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه به استاد راهنما و استاد مشاور و مدیر گروه به صورت ماهیانه (دانلود فرم گزارش پیشرفت پایان نامه)

۱۰- پس از پایان تحقیق و گذشت حداقل شش ماه از تاریخ صدور کد پایان نامه، تکمیل فرم درخواست تشکیل جلسه دفاع (دانلود فرم تشکیل جلسه دفاع)

۱۱- تحویل فرم تکمیل شده درخواست تشکیل جلسه دفاع به حوزه معاونت پژوهشی و اعلام نظر و انتخاب داوران پایان‌نامه توسط حوزه معاونت پژوهشی حداقل ۴۸ ساعت پس از ارایه فرم

۱۲- ارائه یک نسخه از پایان نامه به همراه فرم ارزشیابی به هر یک از داوران پایان نامه

۱۳- اعلام نظر داوران در خصوص قابل دفاع بودن یا نبودن پایان نامه به معاونت پژوهشی

۱۴- در صورت داشتن امتیاز لازم جهت دفاع، هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و داوران جهت تاریخ دفاع و گرفتن نامه تشکیل جلسه دفاع از حوزه معاونت پژوهشی و تحویل CD فرم ب

۱۵- ارائه یک نسخه پایان نامه دفاع شده به حوزه معاونت پژوهشی قبل از صحافی جهت بررسی و تأیید

۱۶- صحافی پایان نامه تأیید شده حداقل به تعداد۳ نسخه و تحویل آن طبق فرم تحویل پایان‌نامه (دانلود فرم تحویل پایان نامه) تحویل پایان نامه ها به ترتیب مندرج در فرم الزامی است.