سفارش تجزیه و تحلیل آماری

یکی از مشخصه های تعیین کننده اعتبار یک پایان نامه، روش و ابزار تحلیل آماری بکار گرفته شده در پژوهش است. این روش های آماری باید به گونه ای انتخاب شود که محقق را در رسیدن به نتایج قابل اتکا یاری رساند. روش آماری و روش تحلیل آماری پایان نامه با توجه به ماهیت فرضیه های پژوهش و نوع متغیرهای پایان نامه متفاوت می باشد.

از آنجا که تحلیل آماری در پژوهش بدون استفاده از نرم‌افزارهای آماری غیرممکن است و بسیاری از پژوهشگران بر این نرم‌افزارها تسلط ندارند، این بخش از پژوهش خود را (تجزیه و تحلیل آماری در پایان‌نامه) را برون‌سپاری می‌کنند و تجزیه و تحلیل آماری را به متخصصان آماری می‌سپارند، زیرا کار با این نرم‌افزارها مستلزم داشتن مهارت کافی و دقت بالاست و پیچیدگی‌های خاصی دارد.

روش های تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار AMOS
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار LISREL
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار PLS
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار EVIEWS
تحلیل آماری همبستگی و رگرسیون
تحلیل آماری به روش های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی
تحلیل آماری سلسله مراتبی AHP و TOPSIS

فصل چهارم پایان نامه یکی از مراحل تخصصی و حساس انجام پایان‌نامه است و پژوهشگر در این بخش به تجزیه و تحلیل داده های خود با استفاده از آزمون‌ها و نرم‌افزارهای آماری مناسب می پردازد تا بتواند فرضیه‌های مطرح‌شده در پایان‌نامه خود را رد یا تایید کند.

در تحلیل های آماری تهیه شده برای تحقیقات دانشگاهی و پایان نامه ها، علاوه بر موارد فوق از آزمون های آماری برای قبول یا رد فرضیات تحقیق استفاده می گردد.

داد‌ه های‌ جمع‌آوری‌ شده برای یک پژوهش ‌اعداد ‌و ‌ارقامی ‌بدون ‌معنی‌ هستند ‌که‌ از تجزیه و تحلیل آماری برای ‌معنی‌دارکردن آن ها و‌ ‌تحقق ‌اهداف ‌پژوهش کمک‌ گرفته ‌می‌شود. ‌تجزیه‌ و ‌تحلیل ‌اطلاعات بعنوان ‌بخشی ‌از ‌فرآیند‌ روش‌ تحقیق‌ علمی ‌یکی ‌از ‌پایه های ‌اصلی ‌هر مطالعه و پژوهش به شمار می رود که‌ به وسیله ‌آن ‌کلیه ‌فعالیتهای ‌تحقیقی ‌تا ‌رسیدن ‌به ‌یک ‌نتیجه،‌کنترل‌ و‌ هدایت‌‌ می شوند‌‌. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺮدازش داده ﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاید ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری را درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.

سفارش تجزیه و تحلیل | تجزیه و تحلیل آماری | فصل چهارم | پایان نامه | همیار پروژه

 

شما می توانید تجزیه و تحلیل آماری پژوهش خود را با  استفاده از انواع نرم افزارهای آماری  (مانند Excel، EViews، SPSS ، AMOS، PLS، R ، Modeler، eviews ، Stata، Rapid miner، Lisrel ومانند آن) را در سایت همیار پروژه ثبت سفارش کنید.

[gravityform id=”3″ title=”true” description=”true” ajax=”true”]