هزینه تحلیل آماری

در اغلب پایان نامه ها فصل چهار (خصوصا پایان نامه‌هایی که از پرسشنامه برای اندازه گیری متغیرها استفاده نموده و تحقیق پیمایشی دارند) همان فصل تحلیل آماری است. که در آن به بیان نتایج تحلیل آماری و آزمون فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. در این فصل محقق پس از مقدمه، به توصیف داده ها و مشاهدات و انجام تحلیل توصیفی از نتایج حاصله از پرسشنامه می‌پردازد. تحلیل توصیفی معمولا با استفاده از نرم افزارهای آماری  انجام می‌گردد. تحلیل توصیفی در شناخت داده‌ها و متغیرهای تحقیق نقشی مهم دارد. پس از آن دانشجو به ارائه نتایج آزمون‌های آماری می‌پردازد.  در این مرحله در خصوص تایید یا رد هر کدام از فرضیه‌ها تصمیم گیری می شود. رد یا تایید این فرضیات با توجه به سطح معنی داری تصمیم گیری می‌گردد. به ما و تخصص ما می توانید اعتماد نمایید.