تجزیه و تحلیل آماری

انجام تحلیل آماری یکی از  مهمترین بخشهای انجام پروژه می باشد و به طور کلی به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت می گیرد. در بخش توصیفی از پارامترهایی مانند جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد تجمعی و میانگین استفاده می شود و در بخش استنباطی نیز از جوامع آماری استفاده می گردد. برای آزمونهای پارامتریک نیز از آزمونهایی مانند T و تحلیل واریانس استفاده می شود. در آزمونهای غیرپارامتریک نیز از آزمون علامت تک نمونه، زوجی، ویلکاکسون، کروسکال-والیس، فریدمن، آزمون تقارن توزیع، آزمون میانه k و …استفاده می شود. به طور کلید راین بخش پایان نامه اگر داده ها کیفی باشند به صورت استدلالی تحلیل می کنیم و اگر داده ها به صورت آماری باشند تفکیک آماری می کنیم. تحلیل آماری پایان نامه و استفاده از نرم افزارهای تحلیلی نیاز به متخصصین حرفه ای دارد. به دلیل اینکه در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد کمتر به مباحث آماری پرداخته می شود برای دانشجویان بخش تحلیل اماری پایان نامه شان را دشوار ساخته است.

همکاران همیار پروژه متشکل از گروهی از دانشجویان و فارغ ‌التحصیلان بهترین دانشگاه‌های ایران هستند. این موسسه اماده ارائه خدمات زیر در زمینه انجام تجزیه و تحلیل آماری به دانشجویان در تمامی رشته های و مقاطع تحصیلی است.

  • انجام تحلیل آماری با  SPSS
  • انجام تجزیه وتحلیل آماری با  LISREL
  • انجام تجزیه وتحلیل آماری با  AMOS
  • انجام تجزیه وتحلیل آماری با  EVIEWS
  • انجام تجزیه وتحلیل آماری با  R
  • انجام تجزیه و تحلیل با GAMS
  • انجام تجزیه و تحلیل با EXPERT CHOICE
  • انجام تجزیه و تحلیل در نرم افزار تخصصی فنی مهندسی و علوم انسانی

انواع خدمات مرتبط با تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

۱- تحلیل آماری پایان نامه:  در بیشتر پایان نامه‌ها فصل چهار شامل یافته های پژوهش می باشد. البته در فرمت بعضی دانشگاه‌ها ممکن است فصل سوم یا پنجم شامل یافته‌های پژوهش باشد. این بخش مهم‌ترین بخش یک پایان نامه به شمار می‌رود.

 در این بخش فرضیه‌های تحقیق با استفاده ازنرم افزارها و آزمونهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و فرضیه رد یا تایید می‌شود.

۲- تحلیل آماری مقاله: در مقالات علمی هم همانند پایان نامه‌ها بخشی با عنوان یافته‌ها تحقیق وجود دارد که در آن با استفاده از آزمون‌های آماری به تایید یا رد فرضیات پرداخته می‌شود. تفاوت نگارش بخش یافته‌های علمی یک مقاله و پایان نامه در این است که در مقالات معمولاً باید یافته‌ها را در یک الی دو صفحه جمع بندی کرد. بنابراین در بیشتر اوقات از انجام تحلیل‌های دموگرافیک زیاد یا آزمون‌های پیشفرض صرف نظر می‌شود و تنها یافته‌های اصلی گزارش می‌شوند.

چگونه از خدمات همیار پروژه در زمینه تحلیل آماری پایان نامه و مقاله استفاده کنم؟

برای استفاده از خدمت ما در زمینه تحلیل آماری پایان نامه و مقاله کافی است با ایمیل، شماره تماس یا آدرس ما در تلگرام ارتباط برقرارکنید. همچنین می‌توانید با تکمیل فرم‌های مربوطه همکاران ما در کوتاهترین زمان با شما تماس بگیرند.

هزینه انجام تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

هزینه انجام تحلیل پایان نامه و یا مقاله برحسب تعداد فرضیات، نمونه آماری، نوع آزمون‌های آماری و سطح علمی مقاله یا پایان نامه متفاوت می‌باشد. معمولاً برای برآورد هزینه انجام تحلیل آماری مورد دیگری را نیز در نظر می‌گیرند و آن عبارت است از اینکه آیا داده‌های خام جمع‌آوری شده توسط دانشجو وارد نرم افزار شده‌اند یا خیر. اگر داده‌ها وارد نرم افزار نشده باشند هزینه انجام تحلیل آماری می‌تواند به تناسب تعداد داده‌ها تغییر نماید.

انواع آزمونها برای انجام تحلیل آماری

در انجام تحلیل‌ آماری آزمون‌های مختلفی استفاده می‌شود. آزمون‌های آماری دقیقا بر اساس فرضیات پژوهش انتخاب می‌شوند و این فرضیات پژوهش است که نشان می‌دهد داده‌های تحقیق باید از چه دید آماری مورد بررسی قرار گیرند. در زیر به برخی از آزمون‌های آماری مهم اشاره می‌گردد.

– انجام کواریانس چند متغیره و تک متغیره

– انجام رگرسیون چند متغیره

– انجام تحلیل عاملی اکتشافی یا تاییدی

– انجام همبستگی پیرسون

– انجام معادلات ساختاری در مدل یابی

– انجام تحلیل مسیر در مدل یابی

و صدها تحلیل استنباطی و توصیفی دیگر…

انجام تحلیل آماری برای مقاله

انجام تحلیل اماری مقاله با پایان نامه تا حدودی تفاوت‌هایی بایکدیگر دارند. در تحلیل آماری برای پایان نامه معمولاً تحلیل‌ها مفصلا از شاخص‌های آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و …شروع می‌شود و با اجرای آزمون‌های پیش فرض پارامتریک و ناپارامتریک به تحلیل استنباطی می رسد. برای نگارش فصل چهار پایان نامه معمولا تحلیل‌ها به صورت مفصل آورده می‌شود. این در حالی است که برای مقاله معمولاً تحلیل‌ها باید حاوی مهمترین تحلیل‌های انجام شده باشد و اطلاعات کمی به صورت مختصر معمولاً در قالب دو یا نهایتا سه جدول ارایه گردند.

انجام تحلیل آماری | تجزیه و تحلیل آماری | فصل چهارم پایان نامه | تحلیل آماری

 

تحلیل آماری